Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

                                 

 

 Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” kolejny rok realizuje działania pomocowe poprzez włączenie osób starszych do udziału w życiu społecznym, w działaniach na rzecz integracji społeczności lokalnej, w tym:

-  inicjowanie i utrwalanie trwałych relacji międzypokoleniowych z grupami o różnym przekroju wiekowym

- promowanie aktywności sportowej i rekreacyjnej ze zwróceniem uwagi na korzyści, jakie ona przynosi seniorom, w tym upowszechnianie form sportu i rekreacji dla seniorów, prowadzenie zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla seniorów.     

 - propagowanie włączenia społecznego osób starszych, szczególnie pozostających w domu, przez używanie Internetu i innych technologii teleinformatycznych do korzystania z dóbr kultury, rozrywki, edukacji oraz komunikacji z innymi osobami  a także poprzez wykorzystanie ogólnodostępnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych co sprzyja międzypokoleniowej integracji społecznej.

   W roku 2022 Stowarzyszenie otrzymało w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 dofinansowanie działalności Klubu „Senior+” na os. Lotnisko w Stargardzie.

Wysokość dofinansowania z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego wynosi 31.981zł a z budżetu Gminy-Miasta Stargard 15.502,20zł.

                 

Stargard, czerwiec 2022

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ LUB 1% PODATKU NA RZECZ STOWARZYSZENIA „POTRZEBNY DOM”

KRS 0000352423

BANK PEKAO SA O/STARGARD  07 1240 3901 1111 0010 7408 1887

 

 

 

 

   Działając na podstawie §19 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 02 czerwca 2022r. o godz. 15:15 w siedzibie Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. przy ul. A. Struga 29 w Stargardzie Zwyczajne Walne Zebranie Członków (sprawozdawcze). W przypadku, gdy na zebraniu nie będzie wymaganego kworum, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje zebranie w drugim terminie, tj. w dniu 02 czerwca 2022r. o godz. 15:30. Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” informuje, że sprawozdania za rok 2021 z działalności oraz finansowe wraz z projektami uchwał znajdują się do wglądu w siedzibie Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. przy
ul. A. Struga 29 w pokoju Nr 24.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Ustalenie ważności obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Złożenie przez Zarząd Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” sprawozdania z działalności w roku 2021.
 6. Złożenie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności w roku 2021 wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” za rok 2021.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” za działalność w roku 2021.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z Działalności Zarządu Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” w roku 2021.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr 2/2021 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” z działalności w roku 2021.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr 3/2021 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” za rok 2021.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr 4/2021 w sprawie podziału zysku Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” za rok 2021.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr 5/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” za działalność w roku 2021.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr 6/2019 w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” i jej uchwalenie.
  1. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr 7/2021 w sprawie Planu działania Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” w roku 2022 i jej uchwalenie.
  2. Rozpatrzenie projektu Uchwały Nr 8/2021 w sprawie Planu finansowego Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” na rok 2022 i jej uchwalenie.
  3. Wolne wnioski i propozycje.

                                                                                                                      Zarząd

                                                                                                  Stowarzyszenia "Potrzebny Dom"

 

 

          Program   NA START

 

 

Super tagliatelle z kurczakiem 

   W piątkowe przedpołudnie szybki obiad. Lokatorzy inkubatora, mimo różnych godzin pracy zawodowej, starają się spotykać i razem przygotować obiad. Jest też czas na "Chińczyka" i sporo zabawy.

 

                   

Stargard, 13.05.2022.

 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ LUB 1% PODATKU NA RZECZ STOWARZYSZENIA „POTRZEBNY DOM”

KRS 0000352423

BANK PEKAO SA O/STARGARD  07 1240 3901 1111 0010 7408 1887

 

 

 

 

 

Programy Stowarzyszenia

PROGRAM POMOCY MIESZKANIOWEJ POTRZEBNY DOM:

 1. Bez Barier
 2. Nie Sami
 3. Na Start
 4. Nasz Dom

O Nas

 STOWARZYSZENIE „POTRZEBNY DOM”

Celem Stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie działalności zmierzającej do umożliwienia poszczególnym grupom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwanym dalej „potrzebującymi wsparcia”, przystosowanie się do realiów życia codziennego i do wyrównywania ich szans w społeczeństwie; w szczególności potrzebującymi wsparcia są:

Więcej…
^